BEAUTY NUTRITION

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2018 r.

 

Informacja o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych (Oświadczenie o prywatności)

Wstęp

Dominika Izbicka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Izbicka, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Świetlików 8/69, 01-389 Warszawa, NIP: 5222964681, REGON: 381282629, adres e-mail: kontakt@beautynutrition.pl.

BeautyNutrition.pl to witryna Dominiki Izbickiej („Dostawca Witryny”) dalej określanego również jako „my”, „nas” lub „nasz”.

Niniejsza informacja dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych osobowych („Oświadczenie o Prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób chronimy dane dotyczące osób odwiedzających tę Witrynę (definicja poniżej). Niniejsze „Oświadczenie o Prywatności” ma zastosowanie do stron internetowych BeautyNutrition.pl, dalej zwanych „Witryną”.

Zwracamy uwagę, że do innych stron, które mogą być połączone z Witryną, „Oświadczenie o Prywatności” nie ma zastosowania. Zachęcamy użytkowników, by przed podaniem swoich danych osobowych zapoznali się z odpowiednimi informacjami dotyczącymi prywatności, zamieszczonymi na tych stronach.

Kontakt:

Wszelkie pytania dotyczące „Oświadczenia o Prywatności”, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryny prosimy zadawać za pomocą folmularza dostępnego w zakładce "Kontakt".

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z Witryny. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. W takim przypadku (w Witrynie umieszczone są wszelkie systemy i aplikacje używane do przetwarzania danych osobowych dla różnych celów, np. w procesie rekrutacji), zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez odpowiedniego administratora danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Witryna nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).

Informacje na temat logowania, pliki cookies i web beacons

Strona pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania Witryną i usprawnienia nawigacji my lub nasz usługodawca może używać plików cookies (małych plików tekstowych zapisywanych w przeglądarce użytkownika) lub Web beacons (elektronicznych obrazków, które umożliwiają ustalenie liczby osób odwiedzających daną stroną internetową oraz wejście do cookies) i pozyskanie danych sumarycznych. Nie zbieramy ani nie przechowujemy pojedynczych plików cookies w formie niezagregowanej. Dla celów funkcjonalnych mamy dostęp wyłącznie do pochodzących z cookies danych zagregowanych. Dodatkowe informacje na temat wykorzystywania przez nas plików cookies i innych technologii umożliwiających śledzenie aktywności w Witrynie oraz możliwości ich kontrolowania przez użytkowników podano w "Polityka Cookies"

Media społecznościowe

Witryna może obsługiwać aplikacje społecznościowe umożliwiające dzielenie się jej treściami z innymi użytkownikami (łącznie zwane „Aplikacjami Społecznościowymi”). Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do Aplikacji Społecznościowych mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników danej Aplikacji, których w zasadzie nie jesteśmy w stanie kontrolować. Wobec tego nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do Aplikacji Społecznościowej.

Bezpieczeństwo informacji

Wprowadziliśmy określone standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony informacji dostarczonych przez osoby odwiedzające Witrynę przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

Modyfikacja informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

Mamy prawo dokonywać okresowych, uznaniowych modyfikacji niniejszego „Oświadczenia o prywatności”. Po modyfikacji zmienimy datę aktualizacji umieszczoną na górze strony – w ten sposób zmodyfikowane „Oświadczenie o prywatności” będzie mieć zastosowanie do użytkowników i przekazywanych przez nich danych począwszy od daty aktualizacji. Dzięki regularnemu sprawdzaniu treści „Oświadczenia” użytkownicy mogą poznać sposoby ochrony swoich danych.

Ochrona prywatności dzieci

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Witryna nie została zaprojektowana z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczona. Nasza polityka nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.

Przetwarzanie służbowych danych kontaktowych

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Dominika Izbicka przetwarza dane osobowe o charakterze służbowym dotyczące osób kontaktowych i przedstawicieli potencjalnych, aktualnych oraz byłych Klientów i innych kontrahentów, w zakresie obejmującym w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz oczekiwania/cele diety, informacje o poprzednio stosowanych dietach, jak również inne ważne informacje dotyczące zmian żywieniowych („dane kontaktowe”).

W przypadku, gdy dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).
Służbowe dane kontaktowe przetwarzane są przede wszystkim w celu utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych z reprezentowanym przez daną osobę podmiotem oraz w innych celach stanowiących prawnie uzasadnione interesy Dominika Izbicka, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (takich jak podejmowanie koniecznych działań zmierzających do zawarcia lub niezbędnych do wykonania umowy z podmiotem, który dana osoba reprezentuje, zarządzanie ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną, wewnętrzne raportowanie oraz ocena i optymalizacja jakości realizowanych usług czy ocena i rozwój możliwości sprzedażowych), jak również w celu wypełniania obowiązków prawnych i regulacyjnych ciążących na firmie Dominika Izbicka w związku z prowadzeniem przez nie działalności (m.in. w celu wystawiania faktur, dokumentowania realizowanych usług, należytej identyfikacji reprezentowanego podmiotu, zapobiegania naruszeniom i korupcji).

Dane kontaktowe mogą być przetwarzane przez Dominikę Izbicką także na podstawie odrębnie udzielonej przez daną osobę zgody (np. w celu otrzymywania od Beauty Nutrition zamówionych materiałów marketingowych). W takich przypadkach, podane przy udzielaniu zgody dane osobowe przetwarzane są na podstawie tej zgody, w zakresie i celu w niej określonym.
Służbowe dane kontaktowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów (np. w zakresie zawierania i realizacji umowy pomiędzy firmą Dominika Izbicka a podmiotem, który dana osoba reprezentuje – przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Dominika Izbicka uzasadnionego interesu administratora).

Odbiorcami danych kontaktowych mogą być firma Dominika Izbicka, personel oraz dostawcy usług wsparcia, w tym usług informatycznych.W celu realizacji swoich uprawnień, jako podmiotu służbowych danych kontaktowych (w szczególności prawa dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania) należy skontaktować się z administratorem za pomocą folmularza kontaktowego w zakładce "Kontakt".


W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Dominika Izbicka danych kontaktowych narusza przepisy prawa, skierować można skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Niniejsza informacja o użyciu plików Cookies jest częścią Polityki Prywatności.
Aby dowiedź się więcej o Beauty Nutrition oraz o tym jaki sposób chronimy informacje o użytkownikach strony beautynutrition.pl przeczytaj Politykę Prywatności.
Polityka cookies